Taloussosiaalityön merkitys on nostanut päätään perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan käsiteltäväksi vuoden 2017 alusta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää edelleen kunnan sosiaalityöntekijä. Eriytymisessä on haasteena esimerkiksi se, ettei tukia haeta enää yhdestä paikasta vaan asiakkaan tulee hakea niitä sekä Kelasta että mahdollisesti lisäksi harkinnanvaraista toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen kunnilta on kasvanut Kela muutoksen jälkeen, mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että asiakkaan tilannetta ei seurata yhtä tarkasti, jolloin taloudenpito saattaa suistua raiteiltaan helpommin.

Suomen sosiaaliturva tukee ihmistä vaikeissa elämäntilanteissa taaten perusturvan tason kaikille Suomessa vakituisesti asuville sosiaaliturvaan kuuluville. Osa sosiaaliturvasta on katettu vakuutuksin kuten työeläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tai työttömyysvakuutus, joiden maksut kerätään vakuutetuilta ja työnantajilta vakuutusmaksuilla. Osa tuista katetaan täysin verovaroin. Toimeentulotukea pidetään sosiaaliturvan viimesijaisimpana tukena. Taloussosiaalityö toimii pitkälti toimeentulotuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa.

Mistä toimeentulotuki koostuu?

Toimeentulotuki koostuu perusosasta, jossa perheen yhteen laskettujen menojen, tulojen ja varojen erotuksen määrästä muodostuu maksuvaralaskelma. Perustoimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan ravinto- vaate- ja joitain terveydenhuoltomenoja sekä henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen ja harrastus- ja virkistystoimintaan, paikallisliikenteeseen, sanomalehteen, puhelimeen, tietoliikenteeseen ja muihin jokapäiväisin menoja aiheuttaviin kuluihin.

Täydentävää toimeentulotukea kunnan sosiaalityöntekijä voi myöntää harkinnanvaraisesti asiakkaan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuihin menoihin. Erityistarpeita tai olosuhteina voidaan katsoa olevan esimerkiksi pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta, pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta tai lasten harrastustoiminnasta johtuvat erityistarpeet.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta, perusteista päättää kunta. Muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Laissa toimeentulotuesta 1997/1412 säädetään tuen määräytymisestä.

Takaako selkeät ohjeet helpon asioinnin?

Toimeentulotuen kohdalla ajatus monimutkaisesta ja monesta eri paikasta haettavasta etuudesta ei varsin ole helppo asiakkaille, jotka saattavat toimeentulotukea tarvita. Henkilön, joka saattaa joutua hakemaan toimeentulotukea tilapäisesti työttömyydestä, sairaudesta tai muusta syystä johtuen, tulee pääsääntöisesti nykyisin ensin tehdä perustoimeentulotukihakemus Kelaan, ennen yhteydenottoa sosiaalityöntekijään täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta. Sen lisäksi monenlaiset eri termit voivat olla asiakkaalle hankalia ymmärtää. Asiaa voi ajatella myös vähän niin, ettei kukaan työntekijä varsinaisesti seuraa asiakkaan tilannetta alusta loppuun.

Kelan sivut ohjaavat selkeästi tukien hakemisessa, toimeentulotuen kohdalla ohje on myös selkeä: ” Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksen kuntaan. Jos olet jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.” sekä Kelan ja kunnan välisestä yhteistyöstä: ”Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella Kelan työntekijän tai kunnan sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Tarpeen mukaan Kela välittää tietojasi kunnan sosiaalitoimeen, jossa voidaan pohtia elämäntilannettasi syvällisemmin kuin Kelassa.” Lisäksi Kelan elämässä.fi sivustolla yhdessä artikkelissa havainnollistetaan ja neuvotaan, miten toimeentulotukea sekä harkinnanvaraista toimeentulotukea haetaan esimerkiksi harrastukseen kunnalta https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/. Ohjeita kyllä on tullut, mikä varmasti lieventää epätietoisuutta jonkin verran. Kela-siirrosta on lisäksi tehty monta tuoretta selvitystä sekä toimeentulotukiasiakkaiden että kunnilla toimeentulotukihakemuksia käsitelleiden ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmista ja kokemuksista ammattikorkeakoulujen opinnäytetöinä (Theseus.fi).

Jotta taloussosiaalityössä voidaan vaikuttaa asiakkaiden toimeentuloa koskeviin haasteisiin, tulisi eriarvoistumiseen puuttua nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien kasautumista. Taloussosiaalityötä tekevät työntekijät voisivat pitää suurempaa ääntä yhteiskunnassamme taistellessa eriarvoisuuden lisääntymistä vastaan ja ennaltaehkäisyyn tulisi satsata.

 

Lähteet:

Elämässä.fi https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/

STM. 2018 https://stm.fi/toimeentulo

Kela.fi Toimeentulotuki

Theseus.fi

 

Essi Huovila