Kansan Uutisissa (15.2.2018) kerrotaan Li Anderssonin näkemyksestä siitä, kuinka nykyisen hallituksen politiikka on tällä vaalikaudella lisännyt todennäköisyyttä äitien kotiin jäämiseen. Siihen, että äidit jäävät kotiin, vaikuttaa hänen mukaansa muun muassa se, että varhaiskasvatusoikeuden rajaamispäätöksenteossa korostettiin käsitystä lapsien kotonaolon tärkeydestä. Lisäksi aktiivimallin tiukan aktiivisuusvaatimuksen takia moni kotiäiti voi ajatella, että kotihoidontuen vähäisestä määrästä huolimatta, on perheen arjen kannalta helpompi olla kotona hoitovapaalla kuin työttömänä työnhakijana. Hän kuvaa nykyisen hallituksen perhepolitiikkaa poukkoilevana ja epäjohdonmukaisena.

Perhevapaamalliuudistus tuntuu olevan tällä hetkellä  kuuma peruna yleisessä keskustelussa. Eri toimijat ja yhteisöt luovat omia perhevapaamallejaan. Vaikka hallitusneuvottelut perhevapaauudistuksesta kaatuivat helmikuussa 2018, ei se vaientanut aiheen ympärillä vellovaa keskustelua. Perhevapaamallin yhtenä tavoitteena on edistää naisten työmarkkina-asemaa. THL:n (2014) tilaston mukaan naiset käyttävät 90% yhteisestä vanhempainvapaasta sekä kotihoidon tuesta. Tämän tilaston valossa, työnantajan näkökulmasta, synnytysikäinen nainen ei ole kovin houkutteleva työntekijä työmarkkinoilla. Jos isät saataisiin tasavertaisemmin osallistumaan lasten kotihoitoon, yleinen asenneilmapiiri voisi muuttua ja naiset tulisivat tasa-arvoisemmaksi työpaikoista kilpailtaessa.

Millainen malli olisi sitten toimiva ratkaisu juuri äitien työmarkkina-asemaa ajatellen? Kysyimme tätä opiskelijakollegoiltamme.   Sieltä päällimmäiseksi nousi mallin joustavuus. Joustavuutta toivottiin työnantajan puolelta. Pidettiin myös tärkeänä, että malli antaa mahdollisuuden vanhempien itse valita omiin tarpeisiinsa sopivan jaon perhevapaista. Joustavan mallin puolesta puhuu myös Väestöliiton ja Ajatushautomo Agendan raportti ”Kolme myyttiä perhevapaista”. Raportissa on vertailtu Pohjoismaiden vanhempainvapaita. Siinä kerrotaan, että Ruotsin vanhempainvapaamalli on kaikista joustavin. Tämän vuoksi ansiosidonnaisella päivärahalla voi olla kotona jopa siihen asti, että lapsi on 1,5-vuotias. Osittain juuri tämän joustavuuden on katsottu vaikuttavan positiivisesti perhevapaan tasaisempaan jakautumiseen.

Äitien joustava töihin paluu kotoa on myös vaikeutunut, koska aktiivimalli ja varhaiskasvatuspalvelut eivät kohtaa. Aktiivimallin ja varhaiskasvatuksen yhdistäminen ei  ole aina yksiselitteistä. Varhaiskasvatuslaki (36/1973) velvoittaa, että päivähoitopaikka tulee järjestää kahden viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta, jos vanhempi esimerkiksi työllistyy äkillisesti. Aktiivimallissa työ täytyy ottaa vastaan heti, joten lakisääteinen aika ei palvele näitä vanhempia. Opiskelijakollegamme ideoivat toimivan kuuloisia ratkaisuja tähän ongelmaan. Heidän keskusteluistaan nousi esiin ajatus, että työttömät äidit voivat hyödyntää omia verkostojaan ja ottaa toisen äidin lapset hoitoon päiväksi, kun toinen äiti on töissä. Tällöin molempien työttömien äitien työssäoloehto täyttyisi aktiivimallissa. Keskustelua herätti myös ajatus tilapäisen hoidon järjestämisen laadusta. Miten tällaisissa tapauksissa taataan laadukkaan ja suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen? Ilmoille heitettiin myös ajatus siitä, voisiko työnantaja järjestää työntekijöidensä lapsille päivähoitopaikan? Lisäksi pohdittiin sitä, että aktiivimalli ei koskisi alle kolmevuotiaiden lasten työttömiä vanhempia.

Avainsanana aiheessamme on joustavuus, joka nousee esiin jokaisessa käsitellyssä teemassa: perhevapaamalli, aktiivimalli sekä varhaiskasvatuksen saatavuus. Perheet ovat erilaisia, joten liian tiukka malli ei tule palvelemaan kaikkia tasavertaisesti.

 

Maiju Enoranta, Hanna Koskinen ja Mari Viljakainen

 

 

Lähteet:

 

Kansan Uutiset 15.2.2018. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3852444-li-andersson-vierittaa-vastuuta-kokoomukselle-peiliin-katsomisen-paikka-mita-tulee-kotiaitiyden-kauhisteluun

Miettinen, A. Rotkirch, A. 2017.  Väestöliitto väestöntutkimuslaitos. Ajatushautomo Agenda. Kolme myyttiä perhevapaista. Pohjoismaiden vanhempainvapaat vertailussa. https://www.tankesmedjan.fi/Site/Data/2477/Files/Kolme%20myyttiae%20perhevapaista%20-%20lopullinen%20-%20nettiversio%2017_10_2017.pdf

TE-palvelut, Usein kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista. http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36